contact
contact
contact

משכנתא לכל מטרה


"משכנתא לכל מטרה" הינו מכשיר פיננסי המאפשר לקבל סכומים גדולים יחסית של כסף כהלוואה לכל מטרה בריביות יחסית אטרקטיביות (בהשוואה לתנאים שנקבל בבנק מסחרי רגיל), וזאת תוך שיעבוד הנכס שכבר קיים ברשותנו לטובת הבנק למשכנתאות. 

המטרות לביצוע הפעולה יכולות להיות רבות ומגוונות – החל מהחזר חובות, דרך שיפוצים בבית ונסיעה לחו"ל, ועד השקעה בנכס אחר.
משך תקופת ההלוואה הינה בדרך כלל עד 25 שנה וניתן לקבל עד כ-50% משווי הנכס. 
סכום ההלוואה ניתן כנגד שיעבוד יחסי על פי שווי הנכס הקיים שבבעלות הלקוח. כך לדוגמא, בעבור נכס ששוויו  2,000,000 ₪ ניתן לקבל בקלות יחסית הלוואה של עד 1,000,000 ₪ בריביות יחסית אטרקטיביות ובפריסה נוחה.
בהנחה וכבר קיימת משכנתא על הנכס הנוכחי, ניתן להגדיל את ההלוואה לעד 50% מימון משווי הנכס ולקבל את ההפרש כהלוואה לכל מטרה.

לפרטים נוספים אנא מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:
שם:
טלפון:
דוא"ל:

האתר לעיל מספק מידע כללי בנושא שוק ההון ומכשירים פיננסיים. יכול שהמידע אינו עדכני, מלא ושלם ואינו כולל את כל ההבהרות והמידע הרלוונטי בנושא שוק ההון ומכשירים פיננסיים. טבלת "קופות מובילות" מתעדכנת אחת לכמה חודשים, ועל כן מידע עדכני יותר ניתן להשיג אצל החברות עצמן או באתר של משרד האוצר. האתר אינו מכיל הצעה או שידול לעסקה כלשהי. האתר נערך למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין להשתמש בו לצורך קבלת החלטת השקעה כלשהי. אין לראות באתר זה משום המלצה לרכישה או למכירה של ני"ע או מוצר פיננסי כלשהו או תחליף לייעוץ, המתחשב הן בנתונים ובצרכים של כל אדם והן בבדיקה מקיפה ויסודית של כל מוצר ומוצר, הניתן ע"י בעל רישיון לייעוץ כקבוע בחוק. ניר אביעד מחזיק רישיון סוכן ביטוח פנסיוני ולא יועץ/משווק פנסיוני ו/או משווק/מנהל השקעות.